Obywatelski Projekt

Projekt obywatelski zakłada przede wszystkim korektę obowiązujących norm hałasu tak, by uchronić mieszkańców terenów pobliskich autostradom oraz drogom szybkiego i wzmożonego ruchu od narażenia na nadmierny hałas. Podczas konferencji zwrócono uwagę na fakt, że ostatnie rządy w tym temacie przechodziły od skrajności w skrajność – początkowo, normy były tak wyśrubowane, że ekrany dźwiękochłonne montowano nawet w szczerym polu, gdzie z punktu widzenia logiki, ich obecność nie była wymagana, za to znacząco podniosła ceny budowy autostrad. Aktualnie, po zmianach prawa, normy są zaniżone, przez co mieszkańcy Polski, na terenach położonych przy nowym odcinku Autostrady A4 oraz nowobudowanych drogach skazani są na niemal nieustający jazgot poruszających się pojazdów.

Konferencja prasowa oraz powstanie projektu obywatelskiego przykuło sporą uwagę lokalnych mieszkańców, zbulwersowanych niedogodnościami życia przy autostradzie. Wraz z konferencją prasową oficjalnie inaugurowana jest akcja zbierania podpisów pod projektem. Następnie projekt zostanie skierowany do Parlamentu RP, na ręce Marszałka Sejmu. 

 

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI...

 

 

Sługą ser­ca jest cisza. Cisza uczuć , której hałas roz­ry­wa zmysły ob­co­waniem z kimś dla nas bliskim.

Cisza

Cisza - sa­mot­ny ar­tysta grający mu­zykę świata w jed­no­litym języku.

Samotny Artysta

Co ci w duszy gra ? ...nie słyszę ...za duży tu hałas...

Hałas

Ustawao zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony przed hałasem

STOP HAŁASOWI OD AUTOSTRADY
OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA


W trosce o życie i zdrowie ludzkie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają
następujący projekt ustawy:


USTAWA
z dnia
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony przed hałasem


W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


Art. 1.


Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, kierując się potrzebą
zapewnienia należytej ochrony środowiska przed hałasem oraz mając na uwadze zalecenia Światowej
Organizacji Zdrowia co do dopuszczalnych norm hałasu w porze dziennej i nocnej. W porze dziennej, przyjęte normy dla zabudowy jednorodzinnej nie
mogą odbiegać od zaleceń WHO, a dla zabudowy wielorodzinnej nie mogą przekroczyć wytycznych WHO o więcej niż 5dB. Dla pory nocnej dopuszcza się stosowanie celu
przejściowego IT (z ang. Interim Target) określanego przez WHO, w przypadku gdy w krótkim okresie
nie da się osiągnąć zalecanego wskaźnika docelowego NNG (z ang. Night Noise Guideline).


Art. 2.


W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
Właściwy zarządca drogi może nabywać w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu
albo gminy nieruchomości zabudowane, w tym lokale mieszkalne, poza pasami drogowymi, jeśli wartość
tych nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych) jest niższa niż koszt budowy zabezpieczeń
chroniących je przed hałasem.
2) w art. 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
Nabycie, o którym mowa w ust. 4, następuje na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych.


Art. 3.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

POBIERZ TREŚĆ USTAWY

 

Chcesz włączyć się w dbanie o zdrowie nas wszystkich?

Zbierz 10 lub mniej podpisów poparcia dla obywatelskiej ustawy redukującej hałas od autostrady

Pobierz Formularz na Podpisy